Algemene voorwaarden

De prijzen, aangegeven bij de artikelen, zijn exclusief verzend- en administratiekosten en inclusief BTW. Indien u een artikel bij Sariworld.nl bestelt, dient u op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden (zie kopje algemene voorwaarden).
 
Algemene voorwaarden van Sariworld.nl
 
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met Sariworld.nl aangaat. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en Sariworld.nl te regelen. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.
 
Inschrijving Kamer van Koophandel nummer: 51906449
 
Sariworld.nl garandeert dat de producten in goede staat aan de opdrachtgever worden verzonden.
 
Geldigheid van deze voorwaarden
 
Indien u bij Sariworld.nl een artikel bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden. Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.
 
Productprijzen
 
Alle genoemde productprijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, maar exclusief verzend- en administratiekosten. Sariworld.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op een kennelijke schrijf-, type- of zetfout. Prijswijzigingen voorbehouden. De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van uw bestelling. De tarieven die door Sariworld.nl gehanteerd worden zijn gebaseerd op de tarieven van PostNL.
 
Levering en leveringsvoorwaarden
 
Als Sariworld.nl de door u bestelde artikelen op voorraad heeft, worden deze na betaling direct geleverd. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als pertinente termijn. Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Sariworld.nl kan worden toegerekend overeenkomstig de algemene voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Sariworld.nl behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren. Bestellingen worden na verpakking overgedragen aan PostNL. De artikelen zullen worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten; wij kunnen dan geen garantie meer geven.
 
Herroepingsrecht bij levering van producten
 
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. De consument moet dit per email kenbaar maken aan info@sariworld.eu. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sariworld.nl retourneren, conform de door Sariworld.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Kosten in geval van herroeping
 
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Sariworld.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. Sariworld.nl accepteert geen ongefrankeerde of onder rembours teruggestuurde zendingen.
 
Reclamering
 
Accepteer nooit beschadigde pakketten; Sariworld.nl geeft dan geen garantie meer. Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u dit binnen 5 dagen na aflevering telefonisch of via e-mail aan Sariworld.nl te melden en aan te geven wat er fout is. Indien de opdrachtgever in geval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 5 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering. Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Sariworld.nl te worden gedeponeerd. Sariworld.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde goederen kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.